Open kitchen and spacious living area.

Author: Aniko Carey